OSW-NP-W-20-38 – Three Trees Whittington 1913

Three Trees Area, Whittington 1913 – Shropshire Star 25 January 2005

NP-W-20-38 - Three Trees Whittington 1913