OSW-PH-A-1-13 – Aston Chapel

Volume 4 of Stanley Leighton Sketches

PH-A-1-13 - Aston Chapel