OSW-PH-W-20-56 – Whittington Castle

Volume 4 Stanley Leighton Sketches

PH-W-20-56 - Whittington Castle