OSW-NEG-O-1-226 Willow Street – Old Theatre, 1963

OSW-NEG-O-1-226 Willow Street - Old Theatre, 1963