OSW-PH-A-1-14 – Aston Hall

Volume 4 of Stanley Leighton Sketches