OSW-PH-A-1-14a – Aston Hall

Volume 4 of Stanley Leighton Sketches