OSW-PH-H-4-10 – Halston Hall 1871

Volume 4 Stanley Leighton Sketches