OSW-PH-O-5-2-5 -Powis Hall Market (Interior), 1973