OSW-PH-R-13-22 – John Kynaston working at his smallholding on his 90th

John Kynaston, Ruyton Xl Towns working at his smallholding on his 90th birthday (BCA 13 Feb 1974)