OSW-PH-W-20-59 – Big House Whittington

Big House, Whittington see also picture 53