Photo Albums » Album » Hurdsman Street

OSW-NEG-O-1-122 Hurdsman Street, 1964